Lejebetingelser


L E J E B E T I N G E L S E R


Husets adresse er:  Poligono Guzman 205 B, 29755 Canillas De Albaida


 


PRIS OG BETALING


Prisen er som anført i prisliste. Hertil kommer slutrengøring samt forbrug af el / vand / gas  ( 100 Kw. samt 4 m3 vand incl. pr uge ).


ELPRIS:        0.50 € pr kw


VANDPRIS:   7.00 € pr  m3.


GASPRIS:    25.00 € pr gasflaske, hvor plomberingen er brudt


BRÆNDE.    85 €  PR. m3

 

Huset er udstyret med pejs med indsats m. blæser samt 2 gasovne


OVENSTÅENDE PRISER KAN REGULERES UDEN VARSEL, DERSOM DISSE STIGER.


Som depositum betales et beløb som anført i prislisten. - Dette beløb tilbagebatales, fratrukket evt. "ekstraforbrug", ekstraslutrengøring samt de skader, som lejer evt. har påført ejendommen og dens inventar. Tilbagebetaling ca 14 dage efter endt lejeperiode og modtagelse af nøglerne retur. ( De af udlejer fremsendte nøgler skal returneres til udlejer straks efter endt lejeperiode ).


Ved reservation betales et beløb stort kr. 2.500.- pr "lejeuge". - Senest 4 måneder før lejeperiodens start betales yderligere 2.500.- pr "lejeuge". 

Restbeløbet incl depositum / slutrengøring betales senest 2 måneder før lejeperiodens start.


RESERVATIONEN ER FØRST GÆLDENDE, NÅR LEJER HAR MOGTAGET  BEKRÆFTELSE FRA VOR SIDE. - RESERVATIONEN ER   

BINDENDE.


Dersom beløbene ikke er indgået på vor konto senest de i lejeaftalen anførte tidspunkter, betragtes lejeaftalen som annulleret, og de af lejer

indbetalte beløb med fratræk af kr. 500.- refunderes kun, dersom lejemålet genudlejes i hele lejeperioden til fuld pris til oprindelig lejer eller til anden side. Dersom genudlejningen ikke er lykkedes senest 4 uger før første reserverede "lejeperiodedag", kan udlejer nedsætte lejen, og ethvert "tab" modregnes i lejers evt. tilgodehavende. Lejer kan ikke komme med indsigelser desangående, ej heller på evt. ny "aftalt leje" som kan være nedsat.


ANKOMST TIL FERIEBOLIGEN


Lejeperioden er normalt fra lørdag kl. 16.00 til lørdag kl. 10.00 ( Anden ankomst / afrejsedag og tidspunkter kan aftales - Dersom lejer ankommer til boligen før aftalt tidspunkt, og rengøringen ikke er færdig, da stopper rengøringen omgående, dersom lejer ikke respekterer rengøringsfolkenes henvisninger. - Lejer kan herefter ikke kræve kompensation for evt. manglende rengøring).


EVT. MANGLER / REKLAMATIONER


Evt. mangler / reklamationer skal ske til udlejer / eller dennes repræsentant senest kl. 12.00 på dagen, som følger umiddelbart efter 1. aftalte

lejedag.


Udlejers repræsentant vil herefter rette / udbedre skaden inden en for landet rimelig tidsfrist. Evt. mangler berettiger ikke lejer til at ophæve

lejemålet / kræve kompensation.


 LEJERS ANSVAR


Lejer skal behandle ferieboligen med alt hvad dertil hører omhyggeligt, idet lejer hæfter for enhver skade, som vedkommende eller ledsagende / besøgende måtte forårsage. Lejer skal efterlade ferieboligen, såvel inde som ude i ryddet stand samt med gulve fejet m.v. - Lejer sørger selv for aflevering af skrald / affald på det af udlejer anviste sted. - Al ikke ren service skal ved fraflytning være afskyllet samt anbragt i opvaskemaskinen som skal være startet, inden lejer forlader boligen. - DEN I HUSET VÆRENDE "HUSBOG" SKAL RESPEKTERES FULDT UD. - EVT OMKOSTNINGER SOM SKYLDES, AT BOGENS INDHOLD IKKE ER RESPEKTERET, HÆFTER LEJEREN FOR.


GENERELT


Huset må maksimalt beboes af 8 personer ( samt evt. 1 ekstra barn under 2 år ).


Lejeren kan ikke gøre udlejer ansvarlig for nogen som helst skade der måtte opstå på ejendommen, inventar, lejers eller andres ejendele m.v.

under lejeperioden. Dersom lejemålet beskadiges under lejeperioden, kan lejer ikke kræve nogen form for kompensation gr. manglende

anvendelse af huset. Enhver skade skal omgående meldes til udlejer / dennes repræsentant. - Lejer kan ej heller gøre krav over for udlejer på

følgeskader på lejer / ledsagende / besøgende, disses lånte eller lejede ting samt ejendele.


Lejer kan ikke gøre udlejer ansvarlig over for forringelse af ferieopholdet, dersom dette skyldes klimatiske forhold samt lokale bestemmelser /

forbud ( herunder begrænset / manglende vand og el tilførsel, manglende tilladelser, lukning af pool m.v. ), ligesom udlejer ikke kan gøres ansvarlig m.h.t. evt. forekomster af insekter / skadedyr. Dersom lejeboligen INDEN / VED lejeperiodens start er ubeboelig grundet evt. naturkatastrofe / udefra kommende hændelse / ild / brandskade eller andet, da kan lejer ikke kræve anden form for kompensation end tilbagebetaling af det til udlejer indbetalte beløb. Dette gælder tillige, dersom huset evt. er solgt, og ny ejer ikke ønsker at udleje.


Dersom det sidste stykke jordvej ikke er farbart gr. vejrforhold m.v., da kan lejer ikke kræve nogen form for kompensation. - Vejen er ikke egnet for biler med "sænket undervogn".


Swimmingpoolen er "lukket ned" i vinterhalvåret ( uge 43 - 13 incl ). - Kan åbnes mod et mindre tillæg.


SLUTRENGØRING


Obligatorisk slutrengøring som omfatter vask af linned, vask af gulve, tømning af opvaskemaskine samt kontrol af inventar koster p.t. kr. 1.500.-


DEPOSITUM


Senest samtidig med sidste lejebetaling betales et depositum stort kr. 2.500.- ( Ved langtidsleje / leje i vinterperioden kan depositummet forhøjes ).